Håslövs stubbamölla

Till de väderkvarnar i södra Skåne, som är tillvaratagna av hembygdsföreningar, hör stubbamöllan i Södra Håslöv i Håslövs socken av Skytts härad. Den är belägen på ett avstånd av omkring 600 meter väster om Håslövs kyrka. Dess folkliga benämning är Håslövs mylle. Detta är en mycket gammal kvarnplats. Redan före enskiftet var det vanligt att möllor var förlagda ett stycke utanför bysamhället och gärna på en höjd, där vindförhållanden var bättre än i en tätt sammanbyggd by.
Det finns bevis för den höga åldern på denna kvarnplats, dels att den omtalas redan under den danska tiden, men också genom att den har eget jordeboksnummer: Södra Håslöv nr 18. Denna numrering blev genomförd tidigt, i slutet av 1600-talet. Först blev gårdarna numrerade, med början från nr 1, därefter husplatser och tomter som var uttagna för väderkvarnar, om sådana fanns. I Prästrelationerna från Skåne och Blekinge år 1624 finns en kort relation om Håslövs och Bodarps pastorat, som är ingiven av dåvarande kyrkoherden Mats Nielszön. Den slutar med denna notis: ”Udi huer aff dissze Sogner er en vermölle.” I den första svenska jordeboken från 1661 omtalas en ”qvarn” som då tillhörde kanikhemmanen i Södra Håslöv. Den möllan som nu står där är byggd år 1758 av nämndemannen Mats Olsson. Detta årtal är anbragt dels
på vindflöjeln utvändigt och dels på stenbjälken invändigt.
I Skånes Kalender, del II, år 1878 – är såväl väder- som vattenkvarnar noggrant registrerade med uppgift om ägare och taxeringsvärde. Under Håslövs socken står ”Qvarn å nr 18 Södra Hårslöf, tax.-värde 1500 kr., egare Ola Larsson i Trelleborg.” Några år senare, i Svensk Landtbruks-adressbok 1883 finns denna uppgift: ”Väderqvarn i Södra Håslöf med 1 par stenar, egare Lars Nilsson Nr 18 Norra Håslöf, tax-värde 1500 kr., arr. Per Persson tax. Inkomst 400 kr. I Landens Kalender över Skåne och Blekinge 1904 står fortfarande Lars Nilsson såsom ägare, men något taxeringsvärde upptages inte.
I Beskrivning till Ekonomiska kartan över Håslövs och Bodarps socknar (Malmö år 1915) är under nr 18 Södra Håslöv upptaget en kvarnplats med en areal av 0,2777 hektar, med tre delägare: Per Nilsson i Södra Håslöv, Lars Nilsson i Norra Håslöv och Göran Göransson i Södra Håslöv. Kvarntomten har eget jordeboksnummer.


Under tiden 1909-1940 innehades Håslövs mölla på arrende av Otto Larsson. Han var född i Mellan-Grevie år 1874 och dog år 1947. Han hade på 1890-talet lärt möllareyrket på Västra Grevie mölla i Södra Åkarps socken.
Då verksamheten i Håslövs mölla år 1940 hade upphört, blev möllan, på initiativ av redaktör Gustaf Palmqvist i Trelleborg, av de dåvarande sex delägarna år 1941 skänkt till Skytts härads hembygdsförening, som nu har förvaltat den i över 70 år. Den blev restaurerad år 1952 och genomgick år 1966 en grundlig restaurering genom byggmästaren Edv. Svensson i Östra Grevie. Det var nödvändigt att denna restaurering blev genomförd, annars hade möllan inte kunnat bli stående i den hårda oktoberstormen år 1967, har berättats.
Möllan har efter år 1954 bland annat försetts med ny klädsel och takbeläggning. Grunden har restaurerats och byggnadskroppen har uppriktas och förstärkts. Under år 1972 fick möllan nya vingar, som tillverkades av lärk- och ekträ enligt gammal sed, vilket innebar att lämpliga träd köptes på rot varefter de, efter fällning och tillsågning, fick torka några år innan träet kunde användas.
Håslövs stubbamölla förklarades den 15 april 1970 för byggnadsminne. Skyddsföreskrifterna avser möllans exteriör och interiör samt tillhörande tomt.

Källa: Hämtat ur Skånes Hembygdsförbunds årsbok 1980
Skånska vattenkvarnar och vädermöllor

 

Tillbaka till Hemsidan